Feeds:
Posts
Comments

Toate afirmaţiile mele de până aici pot fi acuzate că sunt doar speculaţiile superficiale ale cuiva care caută cu orice chip originalitate, şi este foarte uşor să dezvolţi o samă de construcţii logice care să convingă că nu avem de-a face decât cu un discurs  pornit dintr-un miez metafizic speculativ. Promisiunea de a vorbi despre contemporaneitate, despre o anume atitudine faţă de aceasta, te duce lesne cu gândul la o construcţie care va folosi instrumente sociologice  şi nu poate pretinde să aibă decât slabe relaţii cu domenii controlate de alte ştiinţe, ale căror produse devin instrumente cu o istorie cunoscută de un umăr foarte restrâns de oameni. S-a instaurat o regulă în practica curentă; toate judecăţile care se fac despre un termen trebuie să rămână înscrise într-un teritoriu limitat, să nu dezvolte relaţii cu nivelele limitrofe. Când vorbim de contemporaneitate, majoritatea dintre noi ne gândim la un orizont căruia îi oferim o omogenitate aproape ideală. Tindem ca, pe măsură ce evoluăm,  să ne dorim o contemporaneitate,  tot mai  compactă în comportament şi în productivitate, ca atare regulile după care aceasta funcţionează se supun Legii, care: „fie că este fizică, socială sau morală este, pentru marea majoritate un comandament.” – aşa după cum spune Bergson.. Termenul contemporaneitate caută să indice tocmai omogenitatea care domină forma organizării societăţii umane moderne, în aşa fel încât să confirme  că o altă afirmaţie a lui Bergson: „Atunci când nimeni nu ştie despre un lucru că este, e ca şi cum n-ar fi cu adevărat.” – funcţionează atât în termenii definiţi cânt şi în cei presupuşi. Rezultatul este apariţia unor sofisticate proceduri cu rădăcini în matematică, prin care să poată fi controlată temeinic structura de relaţii care stabileşte raporturi între diferitele domenii ale  orizontului. Aparent avem de-a face cu un orizont  cu un grad mare de independenţă faţă de celelalt, un orizont care s-a detaşat de modelul general, aşezându-se oarecum în oglindă şi organizând elementele conform unor legi elaborate pe baza construcţiilor logice indicate prin noţiuni, multe dintre ele – dintre noţiuni – inventate prin analiza unor momente particulare, specifice doar societăţii noastre şi apărute din evoluţia unor momente care au o aparenţă de singularitate confecţionată artificial.  Lucrul pare a fi pe deplin lămurit, mai ales pentru cel care socoteşte că lumea – şi cea universală, dar şi cea particulară a noastră, a oamenilor –   se află într-un Univers organizat ca o structură de entităţi  în mare parte independente, puse în raporturi mai mult sau mai puţin directe. Sunt folosite teorii matematice, fizice, biologice pentru a susţine logica raporturilor de organizare între sisteme ale unor entităţi de naturi diferite. Dacă Zenon nu ar fi avut curajul să împartă infinitul la infinit, poate că Aristotel nu ar fi remarcat: „Lucrurile cele mai generale sunt, putem spune, şi cele mai greu de cunoscut omului, pentru că sunt şi cele mai îndepărtate de simţuri.” Ori, aporia lui Zenon ne arată că infinitul este o categorie substanţială şi omogenă care are la bază elementele materiale produse  din propria sa substanţă, ca atare poate fi cunoscută prin divizare, ceea ce aruncă o umbră de îndoială asupra  propunerii de a privi Universul ca o structură de naturi diferite. Şi atunci, Universul  reprezintă natura omogenă a elementelor materiale existente sub formă de undă într-un teritoriu morfic, iar diversitatea lui absolută le conferă capacitatea  de a întreţine continuitatea substanţialităţii generalităţii? Sau, totul este hotărât de alternanţa: fiinţare – nefiinţare, ceea ce face să avem de-a face cu discontinuitatea materială?  Avem de-a face cu categorii care sunt în permanenţă  de către mişcare prin acţiunea diferenţei de potenţial, modificate în domeniul general al substanţei?, forme care se caracterizează prin menţinerea permanentă a omogenităţii de substanţă pentru ca doar reprezentările morfice să fie capabile să întreţină varietatea formală? Materia trecând continuu dintr-o stare în alta  şi rămânând expresia unui raport matricial. Toate judecăţile cuprinse într-un astfel de raţionament par a fi speculaţii, drept care este mult mai uşor să respingi totul, decât să te supui efortului de a pătrunde prin analize cât mai în profunzimea mecanicii modului de organizare a substanţei. Evident că entităţile pe care le recunoaştem şi le definim;  ca şi cele pe care nu le putem recunoaşte, pe care le înscriem în categorii ca supranaturalul, în magic, în sacru, doar pentru că suntem surprinşi de un comportament diferit de ceea ce de regulă numim natural, adică ceea ce este cuprins între limitele orizontului hotărât. Entităţile despre care vorbim, au fiecare   instrumente specifice   aparţinătoare unor structuri neunitare, nesaturate la nivelul la care le găsim, însă aparţinătoare generalităţii şi fiind parte unitară din substanţialitatea unică, o substanţialitate  a cărei formă este decisă mereu de genul în care se organizează mişcarea care decide toate expresiile şi subtilităţile sale, cu un scop unic: continuitatea materiei; vorbim despre mişcarea care se comportă după modelul pe care îl  reprezintă varietatea valorilor cuprinse într-un spectru, fiecare formă de mişcare fiind armonică unui gen de materie adică fiind ea însăşi  materia în sine. Din cercetările  meticuloase ale fizicienilor se poate stabili că materia contribuie  neîncetat la îmbogăţirea propriei sale structurii  punând în relaţie fascicole de unde dintr-o gamă foarte variată de spectre, aspect care constituie baza morfologiei Universului. Forma universală există într-o totală lipsă de formă care începe să devină, atunci când o diferenţă de potenţial iniţiază o nevoie şi astfel pune în mişcare o categorie de unde  Atunci când vorbim de continuitatea materiei, trebuie să ne gândim că ea se realizează prin circulaţia neîncetată a diferitelor fascicule de unde, desprinse din diferite  spectre de potenţialul nevoii iniţiată de diferenţa de potenţial. Conform unei logici hotărâtă, în primul rând de diferenţele de potenţial apărute în mediu, diferenţe care stimulează contactele particulare ale  categoriei de forme materiale  Diferenţa de potenţial decide valorile lucrului mecanic necesar pentru anularea acesteia – a diferenţei de potenţial – şi motivează contactele. Înţelegerea întregului proces este dificil de realizat datorită lipsei de concepte definite cu care să se poată descrie mecanica fenomenelor. În fapt vorbim de categorii de unde, şi esenţială este armonia dintre ele, armonie care hotărăşte genul de mişcare  ce va determina o anume formă particulară. Unda, în fiinţarea ei, reprezintă un nivel al materiei, mişcarea undei spre iniţierea unei armonii cu o altă(e) undă(e) este un nou pas spre formă şi spre atingerea unui  alt nivel al materiei.  Aceiaşi diferenţă de potenţial motivează apariţia unei nevoi indusă materiei, şi, în al treilea rând, nevoia crează o lipsă care trebuie înlocuită. Sub nici o formă nu trebuie să tratăm aceste cauze ca fiind expresia unei voinţe, ci relaţiei născută din armonia a două lungimi de undă care declanşează ceea ce Newuton a numit „atracţie universală”. Vorbim deci despre reacţia a două corpuri, care în anumite condiţii efectuează un anume lucru mecanic până la anularea acestora, adică, până când forţa care a declanşat mişcarea ajunge la zero. Această forţă iniţială este cea care hotărăşte şi condiţiile  în care se consumă  respectivul lucru mecanic. Mişcarea undelor în întreg Universul produce condiţii pentru  ( vezi efectul Compton) apariţia de elemente noi, iar acestea se comportă ca nişte instrumente capabile să dea naştere unor orizonturi în care dominante sunt calităţi ce nu au caracteristici fizice sau nu doar caracteristici fizice. Poate că ar trebui să acordăm ceva mai multă atenţie termenului materie, mai ales că o teorie ca morfogenetica   lui Rupert Sheldrake dovedeşte că există o circulaţie materială dincolo de lumea fizică.  Condiţie este să ne convingem că materia nu este toată şi întotdeauna reprezentată prin corpuri fizice. O circulaţie importantă pentru existenţa şi evoluţia formei, fapt determinant pentru a ne îndemna  să nu reducem totul doar la starea  fizică a materiei. Modul în care materia se caracterizează ca entitate universală poate fi înţeleasă lesne dacă acordăm ceva atenţie definiţiei spectrului: ”Ansamblu de valori fizice pe care le poate lua, în condiţii determinate, o mărime dată.” Un singur lucru trebuie făcut pentru ca această definiţie să devină mai cuprinzătoare şi anume, să înlocuim expresiea „valori fizice” cu „valori materiale”. Materializarea nu înseamnă doar modificarea valorilor, ci şi a calităţilor în ansamblul lor. Cu alte cuvinte, când vorbim despre materia Universului, vorbim mereu despre aceeaşi materie dar de alte calităţi ale acesteia. Materia este  categoria care dă naştere,  cu contribuţia mişcarii continuu produsă în interiorul ei, unor, calităţi noi, care devin instrumentele cu care sunt înfiinţate funcţii pentru anularea unei nevoii şi înlocuirea unor lipse generate de aceasta. Vechea mitologie a omenirii s-a străduit să reprezinte atât formele nevoii cât şi pe cele ale anulării acesteia prin personificarea fiecărei particularităţi şi înfiinţarea unei simbolistici a esenţelor, tocmai pentru ca materia şi mişcarea să fi reprezentată în unitatea lor.   Din această postură, tot, dar absolut tot ce se găseşte în Univers este aceiaşi materie, mereu însă în stări noi, particulare şi în transformare, capabile să satisfacă o nevoie ce se iveşte dintr-o diferenţă de potenţial,  ca atare, noţiunea, la rândul ei, este tot atât de materie ca şi obiectul-fizic, ba, mai mult, elemente ale lumii fizice fac parte din  particularitatea noţiunii. Sigur că, după secole întregi în care judecata s-a rupt de atitudinea vechiului filosof, care accepta această condiţie a noţiunii, dar şi pe cea a obiectului fizic,  şi o socotea potrivită pe fiecare în forma cuvenită elementului său, modul în care am ajuns să gândim despre materie ne face să judecăm că toate lucrurile cărora li se pot identifica cu greutate calităţi şi atribute fizice – sau nu li se pot atribui de loc -, sunt excluse din lumea materială şi nu li se îngăduie să participe la procesele de acest fel. După un astfel de model; noţiunea face parte dintr-o categorie ce ţine de idee, în consecinţă cu totul în afara lumii materiale, şi numai obiectul fizic poate fi socotit un obiect material, atitudine care produce o serie nesfârşită de încurcături.

Departe de a fi la fel de spectaculoasă ca  aceea a unui savant creativ, contribuţia unui eseist – care se rezumă doar la semnalarea modului cum se lărgeşte  spectrul de înţelesuri ale unei  noţiuni,  pe măsură ce efectele atributelor realităţii manifeste sunt mai subtile – are şi ea rolul ei în formarea noilor judecăţi despre condiţia materiei. Mai mult, evidenţierea relaţiilor dintre înţelesurile noţunii şi atributele obiectului fizic, îl ajută pe savant să sesizeze direcţia de mişcare a materiei, atât în relaţie cu ea însăşi, cât şi cu Fiinţarea. O legătură mai directă şi mai aplicată între funcţiile noţiunii, pe care eseistul le depistează în relaţiile lor tot mai subtile cu obiectul fizic şi calităţile acestuia – noi sau viitoare – pe care le determină savantul, poate că ar scurta drumul spre nivelele, din ce în ce mai profunde  ale realităţii manifeste; nivele care există într-o condiţie apriorii în realitatea pură (ca să folosim o formulare kantiană), dar care au nevoie de apariţia unor înţelesuri ca să le pună într-o realitate practică (folosind o aceeaşi formulare). Nu cred că realitatea practică conferă fiinţare, ci mai degrabă aduce obiectul fizic într-un nivel intermediar, capabil să-i confere funcţii mai uşor adaptabile unui  parcurs provocat de o diferenţă de potenţial. Noţiunea este instrumentul cu care mişcarea iniţiază înlănţuirea de spectre din care în final se va obţine o formă, e drept tot atât de instabilă ca şi lanţul de spectre  care o iniţiază. Legăturile dintre obiectul fizic şi noţiune urmează un traiect care produce subtilizarea amândurora, preparându-le astfel pentru trecerea într-un nou nivel al fiinţării. Necontenita mişcare, odată cu întreg interiorul, ca şi cu întreg exteriorul formei, pune contemporaneitatea într-o reală dificultate pentru că,  atunci când se în-fiinţează, o noţiune are un conţinut mai degrabă sărac, schematic, care nu poate pune în relaţii adevăruri, temeiuri, termeni etc. cu un grad crescut de subtilitate. Începutul în-fiinţării noţiunii, privită de la distanţa ultimului nivel al structurii de orizonturi, reprezintă un miez sărac în sensuri şi înţelesuri, dar care are capacitatea de a produce relaţii cu elementele ce vor deveni următorul orizont.  Îmbogăţirea conţinutului fiecărei noţiuni este un proces delicat şi de lungă durată, care cunoaşte momente de fertilizare, dar şi de uscăciune.

În rândurile de mai sus sunt afirmaţii care par ciudate şi, par încărcate cu o doză consistentă de absurd – de ce să n-o spun -, pentru foarte mulţi sunt cu totul ieşite din metodica pe care ar trebui s-o îmbrăţişează un om care are pretenţii să scrie despre astfel de teme. De regulă socotim că suntem într-o realitate acceptată, o realitate dovedită, care se sprijină pe argumente solide şi sunt trecute prin experienţa empirică, ultima, dacă vreţi, atunci când vorbim despre existenţă. Aşa par a se ordona faptele în această realitate manifestă, iar argumentele pentru o astfel de ordine nu sunt nici puţine, dar şi bine sprijinite de o axiomatică solidă. Când îndrăzneşti să abordezi o astfel de lucrare te străduieşti de cele mai multe ori să arăţi celui care se arată dornic  să te citească, faptul că eşti bine documentat, că ai înţeles logica,  că ai urmărit până la rădăcină, şi că ştii să mânuieşti relaţia  termenilor, astfel încât să ajungi într-un punct în care să te confrunţi cu autoritatea, şi nu sunt puţine autorităţile în parcursul evoluţiei istorice de până acum. Lucrarea la care trudeşti, va deveni un relativ al fenomenului format dintr-o structură de acţiuni, relaţii, rapoarte, nivele, forme ce reprezintă o realitate manifestă; O oglindă care stabileşte o simetrie între realitatea manifestă şi o imagine a ei fixată cu ajutorul noţiunilor.. Scopul principal este ca, relativul – lucrarea, cu alte cuvinte – să descopere elemente noi cu care să întărească solidiatea relaţiilor respectivei structuri pe care, de regulă, ne-o  înfăţişăm ca un moment static al  realităţii manifeste; perisabilă, dar statică. Pentru ca reprezentarea să capete formă e nevoie să stabilim unde şi cum se întâlnesc diferitele puncte de origine ale planurilor, şi cum anume întreţin relaţiile specifice, indicate de coordontaele lor. Problema este că, mai degrabă ştim că organizarea unor astfel de structuri tind să diversifice şi să  nuanţeze continuu calitatea  mişcării, care anulează orice moment static; decât să se înfăţişeze în suficiente momente statice încât să avem convingerea – că într-un final – vom obţine o imagine finală, una care să fie corectă şi definitivă.  Şi totuşi, căutăm  mereu să descriem şi să explicăm  structura printr-o imagine statică, creând mereu iluzia că şi imaginea următoare va fi statică, ca atare identică celeilalte, fără nici un element în plus, lucru care nu este corect; nu există – nici într-o realitate manifestă, ca nici în vreo alt fel de realitate definită – două imagini ale acesteia care să fie identice. Chiar dacă mişcarea trebuie definită ca un proces de înlănţuire, ceea ce ar însemna că fiecare za a lanţului este o entitate autonomă care se leagă doar de precedenta şi de următoarea, în fapt, morfologia realităţi este stabilită mai degrabă de o succesiune de unde decât de forme materiale.  În consecinţă, nu există două noţiuni identice care să descrie respectiva structură, chiar dacă suntem tentaţi mereu  să-i descriem relaţiile ca fiind rezultatul unor raporturi eterne; în fapt, eternitatea o presupunem, n-o putem defini în termeni caracteristici. Este foarte greu, din postura noastră, a entităţilor care  mobilăm formal orizonturi limitate, să definim sau să caracterizăm eternitatea. Starea de perisabilitate pe care mişcarea o iniţiază, o impune şi-o menţine, folosind în permanenţă calităţi ce se nasc din continua combinaţie  înlănţuită a undelor materiale care produc substanţialitatea instabilă a realităţilor manifeste, pe care le definim ca fiind un  moment sau altul al stadiului de evoluţie; momente care au ca ţintă  obţinerea  de orizonturi noi. Vorbim mereu de materialitate ca despre elementul de stabilitate a substanţei realităţii, cel care sprijină cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor. În cele mai multe momente negăm, în alte refuzăm să acceptăm că substanţa realităţii este determinată de dualitatea obiect fizic-noţiune, şi că tot ce ţine de evoluţia realităţii se petrece prin combinarea aleatorie a acestor două elemente.  Procesul acesta de organizare continuă a materiei este întreţinut de raportul dintre viteza mişcării şi calitatea materiei momentului stabilită de substanţa obiect fizic-noţiune, acela care menţine şi determină expansiunea continuă a Universului. Restul sunt definiţii, mai exacte sau mai puţin exacte, cu care căutăm să ne orientăm în starea de indeterminare pe care mişcarea o impune. Nici o formă a vreo unei realităţi nu este pe deplin determinată, ci doar capabilă să atingă nivelul din care poate participa la mişcare şi întreţine structura de structurii de unde în consistenţa necesară pentru a iniţia forme care să simuleze imaginea une realităţi. Ca atare putem, şi nu putem, să afirmăm că: realitatea este o iluzie, deoarece situaţiea este cu mult mai complexă de atât, în condiţia în care realitatea este perfect armonică cu entităţile care o compun, în consecinţă avem de-aface într-adevăr cu o structură existentă; dar, în acelaşi timp, mişcarea permite indeterminării să modifice poziţia în strucutră a undelor de formă şi numai putem vorbi decât de o iluzie a unei realităţi manifeste.

Am spus-o de mai multe ori, şi probabil am s-o  repet de câte ori voi considera necesar: nu sunt un om de ştiinţă şi nu mă interesează în mod deosebit comportamentul corpurilor fizice. Sunt un eseist, în consecinţă sunt interesat dacă între corpurile fizice şi noţiuni există legături subtile care să remarce modul în care acestea intră în logica judecăţilor. Sunt interesat să înţeleg în ce fel o variabilă a noţiunii contribuie la elaborarea unei variabile a judecăţii. Dar, lucrul cel mai important este să înţelegem cât de mare este coeficientul de influenţare a judecăţii de către atributele noţiunii în opoziţie cu calităţile obiectului fizic. Mişcarea face să existe decalaje între substanţialitatea obiectului fizic şi cea a noţiunii, ceea ce influenţează relaţia obiect fizic-noţiune. Nu am comportamentul omului de ştiinţă, care se preocupă să lărgească suprafaţa de acţiune a unor legi sau teorii, unele  deja definite, altele proaspăt elaborate. Înclin să cred, fără să pot aduce dovezi, că orice entitate a fiecărei realităţi manifeste are modul specific prin care întregeşte structura Fiinţării. Nu este de fel necesar să te dedici, să devii o entitate specifică, într-un raport particular cu elementele structurii care te înglobează. Nu trebuie pentru că eşti dedicat şi că eşti o entitate specifică, cu funcţii specifice. Structura din care faci parte este stabilită de diferenţe de potenţial, de nevoi, şi de lipse, adică de funcţii care caracterizează mişcarea şi forma acesteia. Nici una dintre aceste funcţii nu caracterizează o mişcare rectilinie, sau circulară, ci toate sunt caracteristice mişcării ondulatorii, cele care care pun în circulaţie continuă legături gravitaţionale. Este foarte posibil ca, Legea Atracţiei Universale a lui Newuton să existe în infinite forme specifice care să definească orizonturile prin care trece materia silită de forţa mişcării.  În general, un cetăţean civil, care se preocupă de mecanica cercetării ştiinţifice, a făcut o pasiune din asta, crede că scopul acesteia este acela ca teoria nouă să desfiinţeze o lege sau o teorie veche, folosind o logică cât mai asemănătoare  celei de  care s-au folosit şi predecesorii. Astfel, cred ei, ne vom bucura de binefacerile progresului. Ori,  savantul nu este de fel preocupat de a desfiinţa un principiu, o teorie sau o lege mai veche, ci de a le lărgi spectrul de acţiune, astfel ca treptat întreaga materie să fie  definibilă prin relaţiile şi raporturile enunţate de o singură teorie, principiu sau lege în termenii unei formulări matematice cât mai succinte.   Aspiraţia supremă a omului de ştiinţă este să se ajungă ca o singură teorie să poată descrie întreaga ordine a lumii universale într-o definiţie determinabilă în câteva simboluri matematice.  Exemplu cel mai concludent este cel al Teoriei Relativităţii Generalizate a lui Eistein, care nu şi-a dorit să înlocuiască Legea Atracţiei Universale a lui Newton, ci să-i adauge noi nivele de autoritate. Faptul că Teoria Relativităţii Generalizate – în consecinţă şi Legea Atracţiei Universale – nu au capacitatea de a defini comportamentul materiei la nivelul mecanicii quantice, nu stârneşte nimănui ambiţia de a anula cele două legi, ci de a descoperi-o pe aceea care să izbutească si acest lucru. Această aspiraţie îl determină pe savant să trudească neîncetat pentru a defini cu cît mai multă exactitate comportamentul detaliilor din structura obiectului-fizic, şi a evoluţiei acestuia. Pare-se că, un asemenea comportament este necesar şi pentru a lărgii capacitatea de comunicare a noţiunii. Legătura dintre obiect fizic şi noţiune se găseşte constant sub presiunea mişcării care modifică raporturile dintre calităţile sau atributele celor două categorii, deci a categoriilor însăşi. Teoria relativităţii restrânse ne dovedeşte că, atât obiectul-fizic, cât şi noţiunea se comportă ca un spectru, iar legăturile sunt stabilite între fascicole de  unde de diferite lungimi de undă care răspund unor diferenţe de potenţial ce se produc în spectrul respectiv. Universul – în totalitatea lui – se comportă ca o structură în care informaţiile se transmit  în funcţie de specificul undei şi prin transformare.

Tot ce am afirmat în cele de mai sus poate fi acuzat a fi doar speculaţii, şi este foarte uşor să şi dovedeşte acest lucru atunci când refuzi să priveşti Universul ca fiind o entitate unitară, cu o substanţialitate  determinată supusă continuu mişcării în toate expresiile sale, cu un scop unic: continuitatea materiei. Dacă ne hotărâm să acceptăm că, atunci când vorbim de continuitatea materiei, aceasta este obligată de propria sa condiţie să-şi modifice mereu starea; din această postură, noţiunea este tot atât de materie ca şi obiectul-fizic

Departe de a fi la fel de spectaculoasă ca  aceea a unui savant creativ, contribuţia unui eseist – care se rezumă doar la semnalarea modului cum se lărgeşte  spectrul de înţelesuri ale unei  noţiuni,  pe măsură ce efectele atributelor realităţii manifeste sunt mai subtile – are şi ea rolul ei în formarea noilor judecăţi despre condiţia materiei. Mai mult, evidenţierea relaţiilor dintre înţelesurile noţunii şi atributele obiectului fizic, îl ajută pe savant să sesizeze direcţia de mişcare a materiei, atât în relaţie cu ea însăşi, cât şi cu Fiinţarea. O legătură mai directă şi mai aplicată între funcţiile noţiunii, pe care eseistul le depistează în relaţiile lor tot mai subtile cu obiectul fizic şi calităţile acestuia pe care le determină savantul, poate că ar scurta drumul spre nivelele şi mai profunde ale realităţii manifeste; nivele care există într-o condiţie apriorii în realitatea pură (ca să folosim o formulare kantiană), dar care au nevoie de apariţia unor înţelesuri ca să le pună într-o realitate practică (folosind o aceeaşi formulare). Nu cred că realitatea practică conferă fiinţare, ci mai degrabă aduce obiectul fizic într-un nivel intermediar capabil că să-l pună în funcţii mai uşor adaptabile unui  parcurs provocat de o diferenţă de potenţial. Noţiunea este instrumentul cu care mişcarea iniţiază înlănţuirea de spectre din care în final se va obţine o formă, e drept tot atât de instabilă ca şi lanţul de spectre  care o iniţiază. Legăturile dintre obiectul fizic şi noţiune urmează un traiect care produce subtilizarea amândurora, preparându-le astfel pentru trecerea într-un nou nivel al fiinţării. Necontenita mişcare, odată cu întreg interiorul, ca şi cu întreg exteriorul formei, pune contemporaneitatea într-o reală dificultate pentru că,  atunci când se în-fiinţează, o noţiune are un conţinut mai degrabă sărac, schematic, care nu poate pune în relaţii adevăruri, temeiuri, termeni etc. cu un grad crescut de subtilitate. Începutul în-fiinţării noţiunii, privită de la distanţa ultimului nivel al structurii de orizonturi, reprezintă un miez sărac în sensuri şi înţelesuri, dar care are capacitatea de a produce relaţii cu elementele ce vor deveni următorul orizont.

Legăturile dintre diferitele hierofanii, despre care Mircea Eliade vorbeşte şi care menţin substanţialitatea sacrului de-a lungul istoriei sunt influenţate de modificările pe care faptul istoric în desfăşurarea lui profană îl produce în evoluţia sacrului. Substanţialitatea fiecărei entităţii – în consecinţă şi a sacrului – evoluează din propriul său sine şi aduce modificări tuturor valorilor conţinute. Suma modificărilor caracterizează particularul unui moment istoric, sau al altuia. De la un caracter profan la un puternic conţinut religios şi până la dizolvarea acestuia din urmă în funcţii sociale,  legăturile dintre elementele substanţialtăţii pot fi considerate un barometru suficient de sensibil, pentru a ne arăta  că sacrul are forţa, mai ales  dincolo de religie, de a impune contemporaneităţii o anume coerenţă particulară, de cele mai multe ori reflectată în tabloul fenomenologic al istoriei. Tablou, de cele mai multe ori controlat, de energii a căror mecanică rămâne ascunsă în momentul exprimării. Raportul natural-supranatural pe care-l reprezintă religia unui moment istoric caută să producă modificări în evoluţia profanului, dar rezultatul real este că, în multe din acţiunile sale de asimilare, religia însăşi se modifică. Substanţa venerării resimte presiunea profanului,  determină specificul particular al substanţei sacrului şi influenţează mişcarea tuturor formelor din întreg teritoriu. Sunt două precizări care trebuiesc făcute: prima ar fi că, fiecare moment istoric defineşte o anume imagine particulară a religiei, armonizată evoluţiei profanului prin îndepărtrea, dar şi, mai degrabă, apropierea de acţiuni ale acestuia, substanţa religioasă îşi modifică mecanica sinelui căutând pârghiile cele mai eficiente pentru a slăbi coerenţa profanului. Savanţii care caută să studieze fenomenul, să-l descrie şi să-i stabilească regulile, ne aduc o imagine care pare statică şi valabilă fie pentru momentele din trecut, fie pentru cele viitoare. Doar că, o astfel de desprindere din lanţul cauză-efect, înstrăinează religia de ea însăşi şi slăbeşte efectul sacralităţii religioase; o a doua precizare ar fi că, religia nu este doar dezvoltarea unei epifanii, ci şi asimilarea realităţilor profane (un exemplu ar fi modul în care Apostolul Pavel a căutat mereu metode de a converti spiritul profan al timpului ) care se structurează prin termeni ai sacrului determinând  mişcări pe o axă a valorilor sociale, apropiindu-i sau depărtându-i de teritoriul religiei. Momentele timpului istoric tind să se manifeste ca un întreg, fiecare înglobând elemente ale sacrului, deopotrivă cu cele ale profanului, din mişcările lor rezultând fondul materialităţii respectivului moment. Cei care se află captivi în corpul material al unui anume punct din istorie au dificultăţi în a percepe corect anatomia intimă a întregului, cum dificil este să fie percepută anatomia structurii care se formează continuu într-un Uivers,  dar mai ales natura şi modul cum acestea intră în relaţii cu alte structuri care îndeplinesc condiţia de întreg. Într-un Univers tridimensional, fiecare întreg îndeplineşte condiţia de  origine, ceea ce indică faptul că fiecare punct aflat între cele trei planuri ale spaţiului  porneşte de la o virtuală origine, spre o evoluţie care este mai degrabă condiţionată de relaţiile cu celelalte entităţi decât de propriul fiind,  în consecinţă un Univers trebuie să fie atât virtual cât şi conctert pentru a fi capabil să întreţină raporturi cu celelalte  virtuale origini.  Întrebarea care se impune este; până la ce nivel o origine virtuală poate forma Universuri?; precum şi, până la ce nivel un Univers poate rămâne coerent cu el însuşi? Sunt întrebări care necesită suficientă bărbăţie pentru a opera cu instrumente care să surprindă relaţia dintre sacru şi profan în ipostazele de dincolo de orizonturile definite deja. Adică în teritoriile în care indeterminarea ne lasă fără noţiunile cu care obişnuim să producem judecăţi. De cele mai multe ori evităm să abordăm aceste teritorii ca pe unele care ar aparţine vreunei realităţi manifeste, sau să le includem într-o realitate cu un caracter puternic abstract în care ne putem descurca doar apelând la arhetipuri. Se dovedeşte astfel că, dincolo de cunoaşterea prin simţuri, care să ne sprijine în elaborarea unei axiomatici pe care să sprijinim structura teoretică a realităţilor, nu am format obişnuinţe de a opera cu termeni care să caracterizeze abstractul. Arhetipul pare a fi ultima graniţă până la care am îndrăznit să ajungem şi asta pentru că, termenul ne oferă suficientă libertate de a produce simboluri fundamentale cu funcţii suficient de elastice. Ca atare atât profanul cât şi sacrul au zone active, creative, zone care produc funcţii, ştim că aceste zone există,  dar  nu suntem  în stare să le cuprindem în cunoaştere. Cel puţin, până la acest moment nu s-au făcut eforturi decisive în acest sens. Putem spune că ne-am străduit să evităm deschiderea unei astfel de cutii a Pandorei. Despre existenţa unei  asemenea stări de prudenţă, Henri Bergson face următoarea apreciere :”Legea fie că este fizică, socială sau morală este, pentru marea majoritate, un comandament. Există o anumită ordine a naturii care s-ar traduce prin legi, faptele « vor asculta» de aceste legi spre a se conforma astfel ordinii respective. Savantul însuşi se abţine cu greu să nu cadă în păcatul de a nu considera că legea « prezidează» faptele şi prin urmare le precede asemenea Ideii platoniciene.” Citind afirmaţia lui Bergson trebuie să fii de acord că există oriunde am fi, în natură sau în societate, o ordine derivată din sensul mişcării. Ori, acest sens al mişcării – pentru noi – este constituit, fie din elementele sacrului, fie din cele ale profanului, dar niciodată din amândouă până în profunzimea esenţelor lor, tocmai pentru că declarăm  vizibilă această legătură între lege şi act. O astfel de interpretare face ca realitatea să pară împărţită în cel puţin două părţi, fiecare determinând un teritoriu. Relaţiile dintre cele două teritorii sunt deocamdată marcate  mai degrabă de confuzie şi nesiguranţă. Dar nesiguranţa provine din incapacitatea noastră de a  caracteriza temeinic  elementele fiecărui teritoriu, de a izbuti să le definim în termeni coerenţi cu propriul lor conţinut. Este foarte posibil, ca toate aceste stângăcii să pornească de la faptul că nu judecăm existentul ca fiind un întreg, ci îl judecăm în părţi de cele mai multe ori socotindu-le opozabile. Judecând realitatea dintr-un asemenea punct de vedere, fie desconsiderăm anumite aspecte, fie le interpretăm eronat. Mai mult, realitatea manifestă respectă ritmul schimbării pe care i-l impune mişcarea, şi astfel, parte de elementele care au intrat în joc capătă un aspect axiomatic, tratate fiind ca atare. Judecăţile ulterioare produc temeiuri care nu sunt derivate din realitatea manifestă, ci din distorsiunea la care s-a ajuns, iar contemporanitatea va deveni captivă într-o mişcare a diferitelor proporţii de adevăruri. Istoria omenirii este dominată de tendinţele generate de cele două părţi ale realităţii care au fost cele mai vizibile, cea a Ideii şi cea a Materiei, şi chiar dacă, pe măsură ce ne apropiem de prezent devine tot mai evident faptul că avem de-a face cu părţi ale unui întreg şi că în mod natural între ele trebuie să existe relaţii complementare, continuăm să le tratăm ca uităţi opozabile. Astfel, transformăm sacrul într-o unitate opozabilă profanului, iar toate zonele sensibile dintre cele două teritorii devin expresii ale supranaturalului. Dacă am ţine cont de judecata lui Hegel: “Adevărul poate fi cunoscut în moduri diferite, şi modurile cunoaşterii trebuie considerate doar ca forme. Astfel, adevărul poate fi cunoscut, desigur, prin experienţă, dar această experienţă este numai o formă. În experienţă importă spiritul în care abordăm realitatea.” – am izbuti , poate , să ne apropiem de instrumentele prin care experienţa devine o imagine a întregului.  Cu atâ mai mult cu cât, fiecare cunoştinţă intră în conştiinţă, mai întâi sub forma unei noţiuni al cărei conţinut este direct cependent de numărul de relativă care se raportezază la ea. Abia apoi devine capabilă să se transforme într-o parte a unei judecăţi participantă într-o structură informaţională. Vorbim despre o structură extrem de complexă şi subtilă, aflată continuu în mişcare, fapt care îi imprimă caracterul de a se supune întotdeauna doar parţial conoaşterii, formei imobile. Ori, multe dintre definiţiile despre realitatea absolută sau relativă, în aceeaşi măsură, aflate în circulaţie, au pretenţia să fie definitive, să fixeze odată pentru totdeauna o imagine anume despre existent, o imagine care în clipa imediat următoare însă s-a schimbat deja, antrenând după sine modificarea întregii structuri. O teorie ca cea a Relativităţii Generalizate a lui Eistein este greu de admis, tocmai pentru că tratează despre relaţia mişcare-schimbarea de formă. Nu numai că doi subiecţi care observă un fenomen în timpi imediat următori, observă momente diferite ale acesteia, dar, aceiaşi subiecţi, în acelaşi timp, dar în puncte diferite ale unui spaţiu observă aspecte diferite ale aceluiaşi fenomen, ceea ce produce în conţinutul acestuia moficări în sensul îmbogăţirii sale. Îmbogăţirea n-o produce, însă, subiectul, ci relativul  În consecinţă, despre raportul sacru-profan şi relaţiile degajate de un asemenea raport, ar trebui să ne îngrijim să inventăm astfel de instrumente cu care să putem caracteriza evoluţia şi nu momentele, continuitatea mişcării în logica ei. Poate că atunci am izbuti să înţelegem că multe din atributele, pe care le trecem în contul supranaturalului sunt doar părţile vizibile ale unui parcurs care au în ascuns un număr oarecare de relativi ce concură la vizibilitatea acelui moment, ca şi la defiinţarea lui ca entitate în sine. Dintr-o astfel de viziune, cunoaşterea nu poate fi definită ca fiind o sumă de informaţii din existent, ci mecanica care ne ajută să punem în relaţii diferitele informaţii din timpi şi nivele diferite. Adică acele informaţii capabile să înfiinţeze temeiuri şi adevăruri despre şi pentru a fi. Ceea ce înseamnă că Platon are dreptate şi realitatea concretă şi absolută este Ideea  –  înaintea, în timpul şi după toate realităţile manifeste. O realitate manifestă poate fi definită acea realitate despre care avem impresia că se află într-un moment de stabilitate, chiar dacă, în ascuns, există zone  în care mişcarea deja a schimbat temeiuri şi adevăruri. Iar afirmaţia care vine din înţelepciunea orientală şi susţine că: „Tot ce există, există în relaţie cu altceva, se sprijină pe altceva şi nu există decât în virtutea acestei relaţii. Din cauza acestei relaţii care este suportul indispensabil al existenţei lor, indivizii şi toate celelalte lucruri nu au o esenţă proprie. Sunt produse a căror existenţă se datorează întâlnirii şi coexistenţei unor cauze; nu sunt nici autogene; nici autonome şi, în consecinţă, nu sunt decât nişte nume care acoperă o vacuitate de realitate intrinsecă.” – defineşte relaţiile dintre diferitele orizonturi ale raportului sacru-profan în toată profunzimea structurii  pe care o  reprezintă realitatea manifestă. Cele două teritorii îndeplinesc funcţii care se ivesc din modul în care mişcarea pune în relaţii diferite elemente ale realităţii manifeste. Putem vorbi despre obiecte, sau obiecte care se află în evoluţie într-un anume nivel al structurii, despre funcţii, sau funcţii care se află în evoluţie înaceleaşi nivele ori în altele, sau putem vorbi despre funcţii care abia se nasc, şi care urmează să înfiinţeze forme. Toată dinamica acestor acţiuni pe care mişcarea le ordonează este decisă de gradul de gravitate a acestor funcţii. Diferenţa de potenţial este o funcţie care întreţine un dezechilibru permanent în urma căruia elementele materiei sunt puse în relaţie, gravitatea diferenţei de potenţial hotărăşte viteza mişcării, amploarea, volumul etc., la fel se întâmplă cu lipsa, sau cu nevoia, funcţii care impun diverse forme ale mişcării. Legea Gravitaţiei a lui Eistein evidenţiază faptul că elementele materiei nu sunt participantele unui proces datorită unei voinţe, ci datorită existenţei. Un corp anume există în urma unor caracteistici care pot fi socotite semne pe care acesta le transmite în mediu (volum, greutate, mărime, compoziţie etc.), el nu  intră într-o relaţie printr-o decizie, ci printr-o funcţie cum ar fi diferenţa de potenţial, sau lipsa, sau nevoia, adică funcţii care produc mişcarea. Aşa cum un corp deformează spaţiul şi timpul în funcţie de greutatea sa, astfel creând premisele optime de a rămâne în mişcare, iar pentru ca aceste premise să devină particulare este nevoie de o anume masă şi doar de aceea; diferenţa de potenţial, sau lipsa, sau nevoia crează condiţiile pentru ca relaţiile dintre diferitele corpuri aflate într-o anume zonă a Universului să se ordoneze în funcţie de factorii obiectivi ai realităţii manifeste şi să devină relativii acestei realităţi. Poate că cea mai importantă funcţie a Teoriei Relativităţii Generalizate este evidenţierea spectrului de funcţii pe care le presupune mişcarea, funcţii care ordonează relativii unei anume realităţi manifeste. O funcţie care devine activă, se transformă într-o funcţie specifică, valabilă numai să pună în mişcare un proces particular. Dar, toate aceste acţiuni ale Universului nu se produc cu intenţie, ci dintr-un proces de transformarea din general în particular, care particular va participa la înfiinţarea unui nou nivel ale generalului, tocmai prin condiţiile create de diferenţa de potenţial, de  lipsă sau de nevoie. Într-un mediu în care diferenţa de potenţial crează o zonă de minim şi una de maxim, vor fi întrunite condiţiile de naştere a mişcării, iar corpurile se vor ordona în condiţiile datelor lor specifice, relaţiile dintre ele vor fi la rândul lor dependente de aceste date. Diferenţa de potenţial nu se naşte cu intenţia de a crea o astfel de ordine, ci ordinea se înfiinţează ca urmare a acelui specific datorat diferenţei de potenţial. Nu există o intenţionalitate sau un scop, ci doar o ordine. Ca atare, sacrul sau profanul, la rândul lor sunt teritorii lipsite de intenţionalitate, în conseciţă definibile prin funcţiile înfiinţate de diferite atribute pe care le înfiinţează mişcarea.

S-ar cuveni să acordăm ceva mai multă atenţie celor două forme de logică despre care am vorbit mai sus,  mai ales pentru că ele se arată   a fi, la urma urmei, scheletele a două pespective în opoziţie,  ca atare  teribil de importante în fiecare moment al evoluţiei în general, şi în special în evoluţia socială. Se cuvine deci, să le acordăm o atenţie specială, atât separat cât şi – mai ales – în relaţie.

La prima vedere suntem tentaţi să afirmăm că nu se pot dezvolta construcţii logice în afara raţiunii, iar cu raţiune, ştiinţele de azi creditează doar omul – în consecinţă -, ar fi  singura formă de viaţă care poate opera cu instrumentele oferite de logică. Şi totuşi, personal consider că este o aroganţă şi o atribuire necuvenită de calităţi. Construcţiile despre care vorbim tot timpul există în afara raţiunii, şi în structurile lor  sunt calităţi şi atribute de care materia se bucură în toate formele ei. Cele două forme de  logică – cea a simbolului, pe de o parte şi cea formală, de cealaltă – se sprijină pe astfel de calităţi şi atribute din care rezultă influenţe directe, constante şi puternice asupra contemporaneităţii. Logica simbolului întreţine în structura profundă a contemporaneităţii, în mod subtil, substanţa hierofaniei. Este adevărat că forma acesteia  este dependentă de atribute care-şi redefinesc geometria constant sub presiunea evoluţiei, fapt pentru care substanţa ei pare să se modifice mereu. Sub influenţa sensurilor instabile conţinute în substanţialitatea hierofaniei, contemporaneitatea manifestă o formă  de   coerenţă subtilă,  mereu mai largă şi mereu mai  puternic legată de elemente inefabile ale sacrului, chiar dacă acestea sunt dizolvate într-un contidian dominant. Modul în care hierofania îşi schimbă conformaţia este dependentă direct de  raportul cu unda de formă manifestă, dar fragmentar  şi cu undele de formă recesive. Asistăm astfel la determinarea unei morfologii care vădeşte un puternic caracter de asimilare a elementelor noi.

O astfel de prezenţă, activă în mod discret, determină operaţiile de  modificare a  geometriei din contemporaneitate şi întreţine spiritul religios. Cu timpul, elemente ale hierofaniei vor coborâ în straturi tot mai profunde ale structurii sociale, unde vor opera folosind elemente sensibile ale sacrului, care, chiar dacă par instabile şi volatile, menţin relaţii solide cu arhetipul şi cu nivelurile primare ale simbolului. O  logică, precum cea a simbolului, propune moduri de exprimare care să menţină legături  ce influenţează subtil judecăţile tuturor generaţiilor. Oricât de radicală ar părea evoluţia unei generaţii, ea are în straturile profunde elemente ale sacrului care supravieţuiesc modificărilor formale, iar contemporaneitatea va fi în continuare determinată de o substanţialitate care-şi are rădăcinile în zona arhetipurilor.

Imaginea primară a androginului – femeia şi bărbatul lipiţi spate în spate – ar trebui judecată, mai degrabă, dincolo de suprafaţa anatomiilor captive; androginul este rezultatul a două perspective ce par în opoziţie, dar care de fapt  definesc geografia unei origini în care sacrul se defineşte prin arhetipuri specifice. Întreaga simbolisitcă determinată de asemenea arhetipuri funcţionează în baza unor funcţii ce ţin fundamental de procreaţie şi nu de creaţie. Androginul devine arhetipul procreaţiei, a zămislirii, ca atare simbolistica primară dezvoltă un teritoriu în care atributele fertile sunt: iubirea, armonia, atracţia, emoţia, senzaţia, plăcerea etc., dar, mai ales, Întregul. În opoziţie, logica formală tinde mereu să delimiteze  structuri care să devină autonome. Instrumentele ei (noţiunea, judecata, raţionamentul) sunt menite să evidenţieze adevăruri, adevăruri apecifice unei structuri, ca atare nevoia Întregului este o consecinţă secundară a unei astfel de logici şi se iveşte din relaţiile pe care le dezvoltă adevărurile. Dar, de cele mai multe ori se opreşte la nivelul la care relaţiile nu mai pot dezvolta legături cu alte structuri. Am putea spune că logica formei iniţiază mai degrabă mijloace pentru evidenţiere unor structuri ale informării şi nu ale cunoaşterii, care tinde mereu către substanţa Întregului.

Se evidenţiază astfel  tendinţele celor două forme ale logicii; pe de o parte logica simbolului tinde  să întregească cele două perspective ale elementelor androgine şi să relizeze o unitate a sacrului, substanţa acestei logici, care este chiar forma  subtilă şi sacră a materiei. Formă pe care o putem cunoaşte prin alte instrumente decât cele senzoriale, instrumete mai subtile şi mai greu de definit. De cealaltă parte, logica formală se străduieşte să descopere, să definească şi să fixeze tot mai multe adevăruri ale structurilor ce intră în atenţia ei. Ţinta finală este acelaşi Întreg, doar că are mereu nevoie de noţiuni noi cu care  mai apoi să opereze în judecăţile ulterioare.

Modul în care funcţionează cele două logici indică faptul că, pentru a cunoaşte este nevoie să putem opera cu tot spectrul de instrumente pe care ni-l oferă realitatea unui moment. Şi mai trebuie să ţinem cont de faptul că, din punct de vedere formal realitatea se modifică constant şi permanent. Materia rămâne o substanţă universală, ea se constituie în Întregul ce reprezintă Universul, structura ei însă este în continuă modificare. Astfel cunoaşterea ar trebui să folosească  ambele forme ale logicii într-un raport hotărât de starea materiei într-un anumit moment. Această tentaţiei de a separa cele două forme ale logicii şi a despărţi substanţa universală, hotărând arbitrar teritoriile de interes, se dovedeşte a nu fi cea mai bună atitudine. Motivaţia pe care ne-o dă faptul că toate instrumentele cunoaşterii sunt limitate nu pare să fie chiar adevărată, dovada fiind faptul că fiecare perioadă istorică face ca instrumentele cunoaşterii să se schimbe la rândul lor şi să urmeze modificările realităţii. Limitele sunt instaurate mai ales de modul de folosire a axiomaticii, care cel mai adesea nu permite operarea cu noţiuni care au un conţinut subtil, capabil să lărgească orizontul  raţionamentelor, dar şi de interferare a formelor materiale pentru a obţine structuri în care adevărurile să funcţioneze atât în modelul sacru, cât şi în modul profan. La ora actuală sunt foarte puţine modele de judecăţi ştiinţifice care folosesc instrumente ale sacrului, şi asta pentru că sacrul se pare că încă n-a cunoascut o definiţie corectă. Se pare că vom continua să împărţim materia, pe de o parte, în forma caracterizată ca masă, cunoscută prin simţuri şi prin instrumentele create de acestea, şi pe de alta în forma caracterizată ca spirit, formă cognoscibilă prin instrumente pe care de regulă le neglijăm, sau le desconsiderăm. Curios este că, atunci când vorbim despre materie şi condiţia ei, ne referim mereu la cele două stări ale acesteia care funcţionează împreună. După care separăm aproape total instrumentele prin care să realizăm modalităţi şi tehnici prin care să înţelegem fiindul întregii materii, pretinzând că aşa vom ajunge la o cunoaştere deplină. Mai mult, s-au operat modificări substanţiale menite să transleze elemente ale sacrului din modul simbolic în modul formal, ceea ce a dus la o creştere a confuziei. Refuzăm, în continuare să tratăm materia Universului ca o substanţă unică cognoscibilă prin funcţiile caracteristice ale celor două stări ale sale, stări care au legături între ele, care evoluează şi dau naştere unor noi elemente, unor fenomene şi acţiuni noi.

Toate acestea influenţează fiindul contemporaneităţii, fragmentându-l şi separând diversele facţiuni ce i-au naştere, asta face ca,  pas cu pas,  ideologia să devină mai importantă decât este în forma sa naturală. La prima vedere, spargerea structurii unitare a contemporaneităţi n-ar trebui să ne tulbure în mod deosebit, fiecare fragment existând ca o formă de relief rezultată din mişcările substanţei unitare pe care o reprezintă materia în totul ei. Dar, chiar dacă în adâncurile ei materia produce mişcări ce caută să întreţină permanent o stare de coeziune creativă, la suprafaţă, fiecare unitate tinde să se desprindă şi să devină din particular, general. Tendinţele acestea instaurează mişcări care dau naştere unei forme de anarhie, separaţia devine o substanţă în sine şi produce propriile sinergii. Condiţii în care, contemporaneitatea nu mai este un atribut al generalului, ci o sumă de formaţiuni fiecare dând naştere unor mecanici proprii. Chiar dacă avem de-a face cu o ierarhie şi cu o atitudine dominantă, tendinţa de separare a formaţiunilor este tot mai pregnantă. Mai mult, starea este acceptată ca o normalitate, iar conştiinţa şfârşeşete prin a fi preocupată tot mai muilt de fenomene şi acţiuni generate de relaţiile şi raportul dintre diferitele formaţiuni. Ceea ce face să nu mai putem vorbi de o contemporaneitate structurată de valori universale, ci de valori ale particularului reprezentat de formaţiunea însăşi. Morfologia întregului este tot mai greu de sesizat, ascunsă fiind de mişcările, relaţiile şi raportul dintre diferitele elemente ale unei formaţiuni sau alta, de relaţiile formaţiunilor şi de preocuparea pentru structura acestora. Întregul devine o categorie tot mai confuză, tot mai greu de  definit, cât despre generalitate, ea rămâne o prezumţie.

În istoria veche, sistemele de gândire erau preocupate de structurile de valori cu care generalitatea înfiinţa particularul. Tot ce venea de la particular trebuia să se verifice în generalitate, trebuia să reziste probei simbolului şi să poată fi acceptat în teritoriul sacrului – în sensul de fiinţare dincolo de lumea fizică şi nu în accepţiunea religioasă a termenului, pe care o putea presupune fără însă să fie obligatorie. Alterarea raportului dintre general şi particular a făcut ca sensul religios al sacrului să devină tot mai căutat. Pe măsură ce valorile generalului devenea confuze se producea un transfer spre simbolistica religioasă a sacrului, iar aceasta se impuneau determinând un alt fel de raport între structura de valori ale sacrului ca întreg (spaţiu, timp, fenomen) şi cea a valorilor naturale. Mircea Eliade afirmă că „sacrul este un element al conştiinţei”, ca atare este un instrument al cunoaşterii şi al iniţierii.

Afirmaţiile de mai sus sunt departe de a încerca să arunce în superficial caracterul religios al sacrului, ci caută să întregească substanţa termenului, şi să atragă atenţia asupra faptului că atunci când vorbim despre sacru suntem într-un teritoriu al întregirii materiei, care astfel dovedeşte  că,  acceptând acţiunile sensurilor naturale suntem obligaţi să ţinem cont şi de cele supranaturale. Există un continuu raport natural-supranatural în care materia se determină în întregul său. Proporţiile în care părţile respectivului raport se combină sunt dependente de mişcarea realităţii practice, iar tendinţele de a separa cele două domenii produc o imagine falsă, în care de cele mai multe ori supranaturalul este tratat ca fiind originea unor fenomene ce scapă capacităţii de percepţie umană. O astfel de atitudine a instalat în mentalitatea noastră credinţa că manifestările care depăşesc obişnuitul aparţin supranaturalului, sunt dincolo de limitele controlate de simţuri. Ceea ce în anumite proporţii poate fi adevărat – şi ar fi nevoie de alte categorii de instrumente pentru a controla relaţiile cu astfel de manifestări -, dar în aceeaşi măsură poate fi şi neadevărat – manifestările respective fiind controlabile prin simţuri atunci când abordăm o altă atitudine.   Relaţia sacrului cu naturalul material trece printr-o zonă de subtilitate căruia ar trebui să-i acordăm o atenţi sporită. Exemplul cel mai simplu al acestei relaţii este orice structură muzicală, care se extrage din diferite nivele ale sacrului, se transformă într-un discurs muzical şi sfârşeşte prin a face să funcţioneze prin simţuri zone ale naturalului, activând funcţionarea  formelor  percepţiei. Pe parcursul oricărui discurs muzical, de orice gen, în unele momente, simţurile produc informaţii care au legături cu diverse stări ale sacrului, pe care izbutim să-l percepem în forme apropiate de  cele din teritoriul naturalului. Unele dintre aceste informaţii conduc spre teritoriul religios al sacrului, un teritoriu care nu este omogen, ci marcat de spărturi şi rupturi (conform lui Mircea Eliade ) dar sunt şi informaţii care dovedesc faptul că raportul natural-supranatural depăşeşete zona spaţiului religios şi se adânceşte într-un inefabil al existenţei fără formă. După acelaşi Mircea Eliade, omul religios consideră un astfel de spaţiu ca fiind o întindere informă, singura structură care realizează un relief, pentru un astfel de om, este constituită din categoriile religioase. Întregul religios se comportă asemeni spaţiului eisteinian care se deformează sub greutatea corpurilor care-l populează, iar relaţiile dintre aceste corpuri sunt stabilite de ierarhia valorilor emise de fiecare dintre ele.  Toate corpurile religioase – ca de altfel toate obiectele teritoriului sacru – emit valori al căror conţinut este evidenţiat şi  dependent de cei care le primesc. Structurile care i-au naştere – mai ales în relaţia  cu materia cognoscibilă prin simţuri deschid orizonturi cu o marcantă zonă de indeterminare în care există potenţiale forme direct dependente atât de materia perceptibilă cât şi de cea sacră în ansamblul ei. Este zona inefabilă a materiei fără formă, materie indeterminată, lipsită de cauze şi capabilă să creeze. Funcţiile care i-au naştere, undele de formă, diferenţele de potenţial între informal şi formal sunt instrumente care menţin cele două teritorii ale materii într-un întreg fertil. Ceea ce îndeobşte numim spirit şi de a cărei mecanică ne preocupăm tot mai puţin, generează energiile responsabile de producerea cauzelor, dar şi a diferenţelor de potenţial. Multe dintre manifestările puse pe seama supranaturalului sunt de fapt moduri prin care naturalul îşi extinde teritoriul spre zone ale supranaturalului, antrenând modificări de substanţă în materia formală care devine astfel capabilă să se armonizeze cu  noile mişcări din întregul materiei. „Pentru că omul şi cosmosul se regenerează neîncetat şi prin toate mijloacele, trecutul se consumă, relele şi păcatele se elimină etc. Variate în formulele lor, toate aceste instrumente de regenerare tind spre acelaşi scop: să anuleze timpul scurs, să abolească istoria printr-o reîntoarcere continua in illo tempore, prin repetarea actului cosmogonic.” – spune Mircea Eliade. Omul se regenerează neîncetat pentru că Universul, la rândul său, procedează la fel, materia în sine produce propria regenerare. Dacă un astfel de proces nu ar avea loc neîncetat, Universul s-ar umple de forme inadaptabile, incapabile să fiinţeze în condiţiile impuse de schimbările generate de mişcarea continuă a materiei. O cantitate uriaşă de masă amorfă, fixată în felurite forme inutile ar îngreuia procesul de adaptare la propriul sine al materiei. Universul nu-şi poate permite să cheltuiască asemenea cantităţi de energie şi masă, pentru că este continuu limitat la fiecare moment al său. Mişcarea continuă a materiei îl dezmărgineşte şi reintegrează formele revolute după ce le trece printr-o serie de etape ale indeterminării tot mai îndepărtate de formă şi tot mai apropiate de  ceea ce Heidegger numeşte “nimicnicire”. „Nimicul nu atrage către sine, ci, prin esenţa sa, respinge. Acestă respingere trimite, lăsând-o să alunece şi să ne scape, către fiinţarea care, în întregul ei, este prinsă într-o lentă scufundare. Născută din respingere, această trimitere către fiinţarea care, în întregul ei, ne scapă alunecând, această trimitere, prin care Nimicul împresoară Dasein-ul cuprins de teamă, este esenţa Nimicului: nimicnicirea ( die Nichtung). Ea nu este nici nimicnicire a fiinţării şi nici nu provine dintr-o negare. De asemenea, nimicnicirea nici nu poate fi echivalată cu nimicirea şi negarea. Nimicul însuşi nimicniceşte.”

Se vorbeşte tot mai frecvent despre faptul că Universul nu este o entitate singulară, şi că, de fapt, avem de-a face cu un număr neprecizat de entităţi care sunt legate, într-un fel oarecare, între ele, rezultatul fiind un multivers. Dar mai degrabă, într-un final, vorbim tot despre un Univers, unul care respectă principiul pitagoreic al lui Unu, şi astfel este în egală măsură şi Unitatea şi Întregul. Iată-ne, deci, aruncaţi de către savanţi în plină literatură ermetică Au trecut veacurile, s-au perindat felurite atitudini faţă de această literatură – de la intoleranţa Inchiziţiei, până la interesul pasional al unor persoane care s-au dedicat încercărilor de a pătrunde în tainele simbolisticii acesteia – şi rezultatul a fost că,  afirmaţii de o vechime istorică considerabilă, capătă aspecte contemporane, dar conţinutul pierde din forţa de altă dată.  Putem rezuma pomenind spusa lui Hermes Trismegistul către Asclepios: ” Dumnezeu nu are nume, sau mai curând le are pe toate, deoarece el este în același timp Unu și Întregul. Bucurându-se în veci de fecunditatea celor două sexe, el dă mereu naștere la tot ceea ce a avut intenția să procreeze.” Această zicere a Trismegistului este în opoziţie cu tot ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei atât cu religiile lumii, cât şi cu toate celelalte domenii ale gândirii. Şi religiile, ca şi ştiinţele, s-au îndreptat mai degrabă către Unu decât către Dumnezeu. Obsesia Originii a dominat spiritul tuturor formelor fie definite, fie definibile. Tot ce omenirea încearcă să dovedească tinde să capete atributele lui Unu şi produce o adâncă, din ce în ce mai adâncă dihotomie în propria sa substanţă. Şi, poate că ar trebui să mai precizăm un lucru: strădaniile  ştiinţelor de a pătrunde tot mai adânc în anatomia materiei, a mărit distanţa dintre  Unu şi Întreg. Fiecare element nou adus şi definit şi-a adăugat propria structură în axa Unu-Întreg, ceea ce a făcut ca imaginea să se complice; fiecare nou moment adăugat fiind suficient de bogat atât în certitudini cât şi în îndoieli, pentru a necesita un efort mai mare de înţelegere. Relaţia Unu-Întreg nu mai poate fi privită astăzi cu aceeaşi uşurinţă, având în vedere mulţimea elementelor care s-au adăugat continuu în anatomia acestei axe, elemente care au mărit distanţa dintre coordonatele cu care să se opereze. Unul a fost, şi va rămâne, un spaţiu al posibilului, un spaţiu care conţine atributele virtualităţii, un spaţiu androgin. Întregul, însă, este mai degrabă un spaţiu hermafrodit, el conţine atât organul sexual masculin, cât şi pe cel feminin, în proporţii care fac mai posibilă creaţia decât virtualitatea, şi care respectă legenda greacă ce stă la baza termenului. În opoziţie, mitul androginului vorbeşte de un spaţiu în care virtualitatea este elementul dominant. Cele două sexe existente oferă o potenţialitate virtuală, caracterizată prin armonie, iubire, desăvârşire, attribute care caută să-ţi împlinească virtualitatea. Cele două parţi ale androginului respect regula armoniei doar dacă – ele şi doar ele – vor reface Întregul. Orice altă combinaţie este corozivă.   Definiţiile folosite în terminologia modernă, pun aproape un semn de egalitate între cele două forme (adroginul, hermafroditul) ceea ce este inexact, pentru că androginul – purtătorul atributelor fecundităţii posibile oferă virtualitatea unor forme cu calităţi armonice, nu şi condiţiile creaţiei, pe când hermafroditul este constrâns de raportul dintre cele două organe la un orizont limitat, în care nu atributele armoniei sunt manifeste, ci acelea care se pot dovedi fecunde, capabile să creeze. Despre hermafrodit se poate afirma cam acelaşi lucru pe care Hegel îl afirmă despre Artist: “Artistul face deci în opera lui experienţa că el nu a produs o esenţă identică lui.” Afirmaţie valabilă şi despre Dumnezeu, a cărei creaţie nu-i este identică, ci mai de grabă  se datorează principiul fundamental al creaţiei, care nu va fi niciodată identică Creatorului. Universul respectă acest principiu, şi ca atare rămâne continuu în căutarea imaginii primordiale, fapt care impune materiei să-şi păstreze mereu natura creatoare. Sau, mai degrabă se poate spune că Universul este în egală măsură modul de a fi al lui Unu, dar şi al Întregului, al Unităţii, dar şi al lui Dumnezeu.

Preocupările vechilor învăţaţi pentru valorile generate de arhetip şi de simbolurile fundamentale generate din acestea (arhetipuri) a dat naştere unei literaturi deopotrivă ermetice, dar şi generatoare de simbolurile unei lumi care devenea din ce în ce mai previzibilă. Se poate spune chiar că, lumea previzibilă a dat naştere unei fascinaţii –; vezi tentaţia care l-a determinat pe Paracelsus să desprindă din corpul ermetic al alchimiei, ştiinţa previzibilă a chimiei. Procese asemănătoare au avut loc cam cu toate ştiinţele pe care le cunoaştem, toate s-au desprins din corpusurile complexe ale unor arte ermetice şi au asimilat instrumente şi tehnici ale previzibilului. De la statutul grupului restrains de învăţaţi care stăpâneau principii ale unicităţii, omenirea s-a îndreptat către tentaţia asimilării. În momentul de faţă există o preocupare obsedantă pentru asimilare, care împinge lumea mai degrabă către spiritual androginului, şi spre virtualitatea continuă decât spre unicitatea raportului între sexe a hermafroditului, cea care aproape impune creaţia. Spiritul creaţiei se pierde astfel undeva între aceste teritorii; cel puţin acel spirit legat puternic de arhetip şi de simboluri fundamentale. Asimilarea este calea care ne îndepărtează de arhetip şi de lumea care stă în spatele acestuia –  o lume cu totul imprevizibilă, caracterizabilă în egală măsură şi de atributele elementelor generalităţii, dar şi de cele ale particularului  -, a cărei logică a devenit aproape insesizabilă pentru noi. E greu atnunci să urmăreşti discursuri ca cele pe care le-au lansat spirite ca Pitagora, Zenon, Platon, Leibnitz, Eistein, Freud, Jung, Shaledreke etc. Este cu mult mai uşor să le treci în categorii ale lipsei de previziune, cum ar fi mistica şi să le îngropi, acoperindu-le sub termeni ai previzibilului. Mai mult, cum lesne se poate observa, încetul cu încetul dispare şi apetitul pentru astfel de preocupări, iar lumea se dezechilibrează şi pierde legături importante cu evoluţia materiei, în care, în acelaşi timp, imprimă acţiuni cu efecte al căror viitor nu-l poate prevedea. Pe de altă parte, având în vedere faptul că este foarte posibil ca gesturile care se nasc să se datoreze unor efecte ale căror cauze nu mai sunt sesizabile, tot ceea ce se întâmplă să se datoreze unor situaţii de tipul efectului Compton. Contrar aparenţei întreţinute de capacităţile noastre limitate de cunoaştere, materia universală în evoluţia ei amendează nenumăratele prejudecăţi care aparţin unor momente relative. Relaţiile ei – ale materiei – cu ea însăşi se modifică mereu şi se transformă în realităţi care, conform lui Kant sunt guvernate o lege fundamentală: „ Deci legea morală, de care suntem nemijlocit conştienţi ( de îndată ce formulăm maxime ale voinţei ), este aceea care ni se oferă mai întâi şi care, întrucât raţiunea o înfăţişează ca un principiu determinant care nu pate fi  dominat de nici o condiţie sensibilă, ba chiar este total independent de aceasta, ne duce direct la conceptul de libertate.” Ne place să credem că această „lege morală” este specifică omului, ceea ce este o eroare. Vorbim de o lege care se defineşte din modul de a fi al libertăţii şi este valabilă pentru toate formele materiei, pentru că întruneşte condiţiile ne-asimilării în primul rând. Conform „Legei moralei” nici un element şi nici o formă a materiei nu se asimilează, altfel încălcând principiul libertăţii; toate acestea (element, formă, corp, strucutră etc.) respectă relativitatea ca formă de guvernare. Atributele  materiei nu sunt caracteristice absolut, ci relativ, ca atare orice formă materială este neasimilabilă şi ca atare caracterizabilă, fie prin formula androgină, fie  prin cea hermafrodită. Proporţiile celor două sexe fixează particularitatea individului, dar şi elementele de virtualitae şi creativitate.

Mitul zeului androgin dezvoltă o simbolistică ce pleacă de la atributele elementelor sexuale în deplinătatea funcţiilor lor. Androginul conţine atât elementele masculine, cât şi elementele feminine, nu într-un anume raport, ci într-o anume relaţie. Fapt care implică toate acţiunile ce ţin de o astfel de stare de fapt: iubire, armonie, încredere, veneraţie, dedicaţie etc. Toate astea, aspre deosebire de ceea ce se petrece cu hermafeoditul la care raportul elementelor sexuale pot, sau nu, să devină creative. Pentru androgin nu creaţia este importantă, ci atributele plecate din relaţia elementelor sexuale. Unul devine dominant şi stă la baza simbolisticii care va caracteriza personalitatea zeului.

Pentru hermafrodit devine important acel element sexual care are capacitatea de a crea, acel element este punctul central al simbolisticii. Din el se va dezvolta o structură de simboluri caracteristică, cu mult mai asemănătoare geometriei generate de mişcarea neîncetată a materiei universale şi care caută mereu să devină previzibilă sau permisivă la acţiuni previzibile. Cele două structuri (androgină, hermafrodită) se construiesc pornind de la simbolurile fundamentale ale arhetipurilor esenţiale ale stării primordiale a materiei universale care, fie are un statut de inexistenţă, fie devine existenţă.

Pentru conştiinţele moderne – care au pierdut legăturile cu această zonă atât de fertilă a materiei, pe de o parte prin dezvoltare unei simbolistici a asimilării, pe de alta prin dilatarea distanţei,  înserând  structuri simbolice ale asimilării – simbolistica subtilă a acestei zone nu mai comunică cu aceeaşi precizie atribute fundamentale care să  caracterizeze legăturile dintre existent şi inexistent. Aceste legături nu sunt nici pe departe – aşa cum cum căutăm să ne convingem – legături între viaţă şi moarte. Viaţa şi moartea nu există în accepţiunea pe care o dă astăzi filosofia asimilării. Ele nu sunt elementele unei alternanţe, ci ale unei subtile coexistenţe care le face capabile să înfiinţeze continuu funcţii ale creativităţii universale. Viaţa şi moartea sunt într-un raport necesar, urmează o spirală a evoluţiei şi în strucutra lor intimă se produc mereu schimbări de adaptare, doar astfel materia poate traversa orizonturi cu geografii care se completează continuu.

Tabloul descris în paragraful de mai sus a devenit tot mai greu de perceput în situaţia în care se află conştiinţa modernă, care a dezvoltat o logică ce s-a îndepărtat tot mai mult de inefabilul spaţiului de la graniţa dintre existent şi inexistent. Sensul pe care muritorii l-au preferat pentru evoluţie, are mereu nevoie de participarea cunoaşterii perceptive, de unde rezultă o tot mai hotărâtă îndepărtare de simbolistica arhetipală. Construcţiile logice se îndepărtează de obiectele subtile, propuse de simbol şi se apropie tot mai mult de obiectele formale, a căror substanţialitate pare a fi un teren preferat. O astfel de cunoaştere preferă logica formală, preferă obiecte supuse senzorialului, obiecte care  dezvoltă un tip de relaţii din care dispar elemente, noţiuni şi catagorii capabile să definească structuri  subtile ale creaţiei. Logica formală, pare mai degrabă o etapă regresivă, decât un progresivă, o etapă în care teorii ca cea a „inconştientului colectiv” a lui Jung,  sau „ morfogentica”  lui Shaldreke să fie digerate extrem de dificultous;  iar teorii ca cele ale lui Pitagora sau Leibnitz să  mai reziste datorită elementelor exotice. Simbolul, interpretat printr-o viziune formală, ajunge să ascundă o bună parte din conţinutul realităţii care-l emite. Astfel trunchiată, realitatea nu mai poate comunica informaţii despre evoluţia ei şi pare să fie o entitate sterilă în care o mare parte dintre elemente sunt absurde. S-a născut o lume ciudată, în care elemente ale simbolului sunt puse alături de cele ale formei, iar acolo unde acestea refuzau să creeze relaţii, au fost inventate fie simboluri noi, fie elemente formale noi şi, încetul cu încetul, s-au creat structuri previzibile, asimilabile întru totul.

Putem vorbi totuşi de momente de dificultate,  pentru că „undele de formă” astfel create nu găsesc căi de armoizare cu unde de formă existente de foarte multă vreme, unde generate de mişcările din profunzimea materiei şi care sunt dificil să fie puse în relaţie cu cele „noi”, care par a fi şi perisabile, ceea ce face ca relativitatea, într-o astfel de situaţie, să fie extrem de instabilă.

Se poate spune că preocuparea pentru limite ne face să consumăm energii substanţiale. Fie că fizicienii caută să ştie care este limita materiei quantice, fie că-şi îndreaptă atenţia către  cea a macrocosmosului, rezultatul ar fi acelaşi: aflarea acelui ultim element care face parte dintr-o entitate. Acelaşi lucru se poate spune despre orice savant sau gânditor, fiecare dedicându-se unui anume domeniu. Problema limitei este – trebuie să recunoaştem – o provocare care ne incită continuu. Toată atenţia – fie că recunoaştem acest lucru, fie că nu – se concentrează asupra activităţii de sondare a lumii de graniţă. Acolo sperăm să găsim, în egală măsură, limita, dar şi modalitatea de o înlocui. În consecinţă definirea unei noi limite. Numim acestă preocupare cercetare, performanţă, curiozitate, dar în esenţă sondăm fără încetare într-o lume de graniţă, acolo unde se bănuieşte că ar fi acest ultim element. Preocupaţi să descoperim limita, şi s-o considerăm element al realităţii perceptibile, nu mai suntem atenţi la faptul că fiecare entitate fiind aparţinătoare Universului, reprezintă o limită  deopotrivă şi  a Universului. De fiecare dată credem că, prin definirea noii limite, am izbutit să izolăm această realitate de toate celelalte existente, iar definirea unei limite ne întăreşte convingerea că am completat tabloul realităţii din care facem parte.

Povestea separaţiei entităţilor în Univers este  relativă şi ţine mai degrabă de nivelul cunoaşterii decât de starea unei realităţi. Au fost, şi probabil în viitor vor mai fi destule, momente când problema separaţiei a produs surprize. Au fost limite care şi-au schimbat conformaţia şi au modificat geografia unui orizont din realitate. Ba, se poate spune, au modificat starea în sine a realităţii, dovedind că există legături subtile în întregul Universului, legături cărora ar trebuie să le acordăm o atenţie ceva mai mare. Dacă te apleci asupra literaturii ştiinţelor oculte, ai sentimentul că ceea ce încercăm noi astăzi este destul de primitiv, fără a diminua cu nimic importanţa unui drum parcurs. Este o abordare, sunt deschise orizonturi, sunt definite suficiente obiecte încât să obţinem o geografie coerentă. Rămâne totuşi sentimentul că n-am trecut încă de  etapa unui început, şi că surprizele ne vor determina să reanalizăm, la un moment dat, toate eforturile făcute.

Ştiinţele oculte, ca şi cele mistice,  sunt astăzi tratate cu destulă duritate de către mai toate spiritele charteziene. Este o cale, dar asta nu înseamnă că negând tehnicile şi instrumentele acestora le şi anulăm. Astfel de ştiinţe sunt împinse în derizoriu fără să ştim dacă afirmaţiile categorice sunt îndreptăţite sau nu, şi, mai ales, fără să putem dovedi integral (există şi aici limite) că metodele lor sunt în afara realităţii. Poate că ar trebui să ne gândim  la relativitatea atitudinii, poate că astfel am putea stabili o relaţie cu valenţe mai creative. Poziţiile categorice, definitive pe care le abordează o anume categorie de gânditori – fie ei oameni de ştiinţă, fie aparţinând categoriilor generaliste – ne arată doar că au fost trasatate graniţie teoretice, cu ajutorul unei axiomatici legate direct de acţiunile ce sunt produse în teritoriile sensibile ale limitei, multe dintre ele bazate pe informaţii care, ele însele, şi-au relativizat conţinutul între timp. Eforturile făcute – atât de ocultişti cât şi de savanţii convenţionali, de a  privi domeniul advers doar prin prisma relativelor adevăruri definite în corpul ştiinţei practicate şi de a stabili că empirismul este metoda cea mai indicată pentru cunoaştere -, ţin cele două metode foarte departe una de alta şi mereu în relaţii divergente. Mai mult, atitudinea antrenează spiritele spre o radicalizarea tot mai agresivă a  poziţiilor; cele două metode fiind mai degrabă la îndemâna tendinţelor de fundamantalizare a instrumentelor. Astfel se explică de ce anumite teorii noi care apar, şi care nu respectă întru totul conduita impusă de practica comună, sunt primite cu agresivitate. Atitudinea este comună atât ştiinţelor convenţionale, cât şi ştiinelor oculte sau mistice.

Drumul Universului prin propriile adevăruri se bazează pe sinergia entităţilor care produc adevăruri, care intră în relaţii şi nasc raporturi. O întrebare posibilă ar fi: dar dacă Universul nu este definit de adevărurile sale, ci se naşte continuu din acestea? Poate că, dacă ne-am obişnui să privim Universul ca pe un organism care este o realitate ce se naşte continuu din ea însăşi, atitudinea noastră ar deveni mai elastică în ceea ce priveşte propriile abordări, iar gândirea noastră s-ar transforma într-un mai dinamică. Ne place însă să credem mereu că există un destin menit să ne facă să descoperim adevăruri  care  definesc Universul, şi nu care sunt Universul. Probabil cândva va fi posibil să ajungem să înţelegem că Universul este un organism care evoluează în strânsă legătură cu formele ce apar din propria sa substanţă. Pare, mai degrabă o iluzie, pare, mai degrabă, că fiecare definiţie pe care o formulăm despre Univers cuprinde un moment ce se consumă şi se transformă într-o altă realitate. Ca atare, Universul este o entitate, mereu alta între propriile sale limite, care, mai tot timpul, – dacă nu întotdeauna! – nu izbutesc să se dovedească a fi limite. Este foarte posibil ca asta să fie cauza pentru care matematica simbolului, pentru cunoaştere, este superioară matematicii formale. O contemporaneitate care-şi bazează relaţiile pe matematica simbolului este cu mult mai fertilă şi creativă, ca una care-şi bazează relaţiile pe matematica formală. Este cu mult mai aproape de mecanisme intime din materia Universului şi poate privi mult mai adânc în substanţialitatea realităţii. Să nu gândiţi cumva că, într-o situaţie sau alta, matemeticienii vor impune ecuaţii din care vor deriva regulile societăţii. Nu despre ecuaţii este vorba, ci despre spirit; în cazul matematicii simbolului, aspiraţia spre realităţile posibile este stimulată în mod direct, pe când,  în cazul matematicii formale nevoia de pefecţionare continuă a unei forme de realitate perceptibilă devine dominantă. În cazul matematicii simbolului se nasc mult mai multe punţi între cele două forme (perceptibilă şi imperceptibilă), iar limitele nu mai sunt atât de categorice. În cazul matematicii formale, preocuparea pentru formulele care să perfecţioneze la maximum relaţiile din orizontul realităţii percepute, impune, încetul cu încetul ignorarea totală a celorlalte posibilităţi ale existenţei. Empirismul devine dominant şi desfiinţează o relaţie pe care Kant o considera fundamentală: verificarea acestuia prin teorie. Practic, empirismul  impune să fie considerat condiţia fundamentală de acceptare a realităţii, chiar dacă, în multe cazuri, propune situaţii cel puţin stranii şi de multe ori dovedeşte că simţurile nu sunt nici pe departe infailibile, iar cunoaşterea prin ele, nici pe departe cea mai profundă.

Teorii ca cea a „inconştientului colectiv” a lui Jung, sau „unda de formă” a lui Sheldrake, ajung să confirme existenţa unor realităţi care se configurează după principii a căror subtilitate ne surprinde. Sunt teorii care au rămas în realitatea simbolului, operează cu valori derivate din simbol şi din  arhetip. În rest, majoritatea ştiinţelor aşa zis exacte  căută tot mai consecvent realitatea formală, definesc şi se bazează pe valorile unei astfel de realităţi. Ciudat este că, la rândul lor, ştiinţele oculte sau mistice sunt, la rândul lor, tot mai preocupate de forma realităţi, de valorile acesteia. Cel puţin până în acest moment este greu să facem afirmaţii categorice despre o asemenea atitudine. Atât ştiinţele clasice, cât şi cele oculte sau mistice par să respecte afirmaţia lui Hegel, şi anume că derivă dintr-o “esenţă unitară şi indiferentă”. Cât despre felul în care evoluează fiecare, putem spune mai degrabă că totul depinde de influenţa unor factori particulari ai parcursului. Poate că ar fi mai puţin important acest lucru, dacă nu s-ar evidenţia faptul că, pe măsură ce gândirea ştiinţifică – indiferent de genul ştiinţei – pierde legăturile cu esenţa indiferentă, tentaţia formei în detrimentul simbolului devine tot mai puternică. Astfel, imaginea arhetipurilor, a simbolurilor fundamentale sunt din ce în ce mai voalate, fapt care influenţează decisiv conformaţia contemporaneităţii care devine dependentă de actualitatea formei, abandonând  valori cumulate prin evoluţia substanţială a arhetipului şi a simbolurilor fundamentale.

Desigur, un eseist ca mine are limitele lui în a înţelege mecanica gândirii fenomenale pe care, fie ştiinţele clasice, fie cele oculte sau mistice le atribuie unor realităţi universale. Eu sunt  preocupat doar de faptul că informaţiile care circulă, şi care vin dinspre tot grupul de ştiinţe, par a sugera o subţiere a legăturilor cu esenţa indiferentă. O esenţă indiferentă în care se pare a exista originea însăşi a Universului, care se crează din fiecare lucru, fenomen, acţiune, proces care devin perceptibile dintr-un anumit moment, şi care contribuie la dezmărginirea relativă. E bine?, e rău?, sunt întrebări care depăşesc cu mult puterile mele, dar mai ales, depăşesc interesul meu, pentru că, Universul n-a fost, nu este şi nu va fi niciodată o entitate stabilă, care să permită o cunoaştere definitivă. Fiecare undă care se produce în Univers, aduce cu sine un proces de modificare a întregului. Particularitatea crează pentru sine ceea ce va deveni  generalitate lipsită de formă, în aşteptarea permanentă a ceea ce  particularităţile componente produc. S-ar putea afirma că momentul pe care-l numim limită să fie doar o perioadă de armonizare a elementelor nou apărute. Generalitatea, prin mecanica modificărilor induse de particularităţi, caută să modifice mereu condiţiile acestora, pentru a întreţine creativitatea. E ăsta un secret al Universului? Habar n-am, şi nici nu mă voi strădui să aflu vreun răspuns. Eu însumi sunt o particularitate şi, deci, funcţia mea în Univers este să fiu creativ, ca atare sunt nevoit să-mi păstrez legăturile cu esenţa indiferentă care mă întreţine. Dinamica evoluţiei  acestor legături depinde în mare măsură de modul cum izbutesc să întreţină armonia existent între raportul dintre realitatea perceptibilă şi cea imperceptibilă.

Există, în filosofia modernă, două sintagme care ar merita o atenţie deosebită: „esenţa indiferentă” (Hegel) şi „realitatea pură” (Kant). Sunt sintagme cu care cei doi filosofi caută să precizeze că, în materia universală există o stare din care se definesc arhetipurile. Procesul de definire a arhetipurilor nu este unul care s-a produs într-o anumită vreme, apoi s-a încheiat, iar noi astăzi trebuie să ne mulţumim cu simbolurile generate de ele. El este unul permanent, şi doar atitudinea noastră face ca ele, arhetipurile, să devină imperceptibile. Din arhetipurile definite se desprind mai apoi simbolurile fundamentale şi, în sfârşit, simbolurile cu care noi operăm în lumea obişnuită, adică simbolurile unei lumi previzibile. Mecanismul acesta este unul deosebit de important, pentru că astfel putem sesiza raportul natural-supranatural în sensurile profunde. Cu cât ne vom îndepărta mai mult de model, cu atât vom deveni mai tributari lumii formale şi cu atât va fi mai dificil să sesizăm relaţia stării perceptibile a materiei cu starea imperceptibilă. Dualitatea perceptibil-imperceptibil nu sugerează nici pe departe o relaţie cunoscut-necunoscut, sau material-imaterial, ci unitatea constantă a materiei. Materia Universului devine continuu ea însăşi, mereu în forme creative şi mereu capabilă să întreţină stări care modifică forma. Am putea spune că Universul este mereu acelaşi, din punct de vedere material, dar mereu altul, din punct de vedere formal.

Atitudinea lumii moderne, care devine tot mai preocupată să cultive forme, sugerează că spiritual, imaginea arhetipului generator de simboluri fundamentale, nu mai ocupă un loc important în sistemele de gândire. Arhitectura spirituală se modifică rapid, împingând în planuri secunde preocupările ce ţin de materie în ansamblul ei, de substanţialitatea acesteia, fie legată de masă, fie de undă. Imaginea Universului, a materiei, a spiritului se modifică treptat şi pierde capacitatea de a comunica cu sisteme ca cele iniţiate de Pitagora, Platon, ca să nu mai vorbim de cele ale Trismegistului sau a altor filosofi de dinaintea acestuia. Ştiinţele oculte sau mistice ale contemporaneităţii sunt la rândul lor seduse de forme şi conţinutul simbolistic al acestora devine fad şi tot mai depărtat de sacralitate.

Sunt în lumea asta câteva teorii ştiinţifice care au o încărcătură filosofică deosebită, fapt care produce o tulburare puternică de percepţie în gândirea occidentală. Una dintre aceste teorii este cea  a morfogeneticii sesizată şi definită de Rupert Sheldrake. Este o teorie ştiinţifică ale cărei premise sunt verificate în realitatea practică, doar că, cele două orizonturi ale ei par a fi imposibil de pus în relaţie, după modelul cultivat de ştiinţele occidentale.

A fost dovedit cu probe perceptibile, quantificabile; faptul că populaţii contemporane de maimuţe  şi-au împărtăşit fără contact informaţii. Ceea ce înseamnă că procedura este una în funcţiune de mai multă vreme şi în mai multe domenii. Ăsta e un fapt probat şi dovedit, dar ceea ce propune Sheldrake mai departe pare a fi ceva ce aparţine unui alt domeniu. Teoria „undei de formă” iese categoric din domeniul perceptibilului, conceput ca o structură dependentă de simţuri. Ea este mult prea mult pentru mentalitatea occidentală, care s-a format în obişnuinţa de a nu permite ca materia să fie altfel decât perceptibilă. Perceptibilă şi atât; prin simţurile pe care le cunoaştem şi le putem numi. Faptul că am putea avea şi al fel de simţuri, unele la care am putea ajunge printr-o educaţie anume, sau alte organe, cu alte funcţii sunt lucruri foarte depărtate încă de capacitatea noastră de a aborda realitatea.

Cu alte cuvinte: materia are masă – o categorie supusă dimensiunilor -, caracterizabilă şi descriptibilă prin simboluri matematice, sau prin alt fel de simboluri, iar asta este suficient pentru a completa formele cunoaşterii.. Ea – materia –  nu poate avea relaţii decât cu ea însăşi. Şi asta chiar dacă, în fizică, avem o definiţie care spune că materia este deopotrivă undă şi particulă. Restrâns, atunci când ne referim la o anume stare a materiei; definiţia este acceptată, dar în momentul în care apar situaţii complexe,  este tratată cu rezerve. Lumina este deopotrivă undă şi particulă, îi analizăm comportamentul şi căutăm să definim relaţiile ei fie ca undă, fie ca particulă. Însă atunci când apare un compus în care lumina este parte – fie undă, fie particulă – lucrurile se complică şi sunt caracterizate ca şi cum una dintre stările luminii ar dispărea pentru totdeauna. Şi asta, chiar dacă Comton a dovedit că lumina se poate  – în anumite condiţii – transforma din undă în particulă, dar şi reveni la stare de undă, ceea ce ar trebui să ne dovedească faptul că atributele sale de undă au funcţionat în mod constant şi continuu.. Acest comportament ne arată că, în starea de particulă, lumina nu-şi pierde calităţile de undă şi acestea redevin operabile în anumite condiţii. Comoprtamentul  luminii este o probă că materia are în permanenţă o „faţă nevăzută” la fel de activă ca şi faţa vizibilă. Teoria Gravitaţiei a lui Eistein este la rândul ei o dovadă a acestui comportament al materiei; în relaţia gravitaţională, corpurile materiale nu folosesc o forţă de atracţie, ci pur şi simplu greutatea lor crează condiţiile gravitaţiei, ceea ce înseamnă că Spaţiul nu este o simplă categorie abstractă definibilă matematic, ci este, la rândul său un corp. Toate aceste date, pe care materia ni le furnizează (Mai bine spus: pe care materia şi le furnizează.) ar trebui să ne convingă să abordăm relaţiile obiectelor Universului dintr-un alt unghi, şi să acceptăm existenţa acelei forţe care permite ca – în limitele dimensiunilor fundamentale – corpurile să-şi modifice substanţial configuraţia în raport cu configuaţia realităţii din acel moment.

În vechile scripturi ale filosofiei orientale se vorbeşte cu multă dedicaţie despre contribuţia .forţelor impalpabile la starea vizibilă a realităţii. Se vorbeşte despre faptul că există legături subtile şi inefabile dar cu efecte concrete între aceste două stări ale materiei.  Nu vă gândiţi la folclorul pe care, de regulă, îl cultivăm noi, occidentalii; la personajele fantastice, la întrupări venite de pe alte tărâmuri, la alcătuiri spectaculoase ale elementelor cunoscute. Nimic din toate astea nu face parte din strcuturile despre care vorbesc vechile scripturi orientale, ci despre evenimente cauzale ale acelei stări a materiei pe care ne-o reprezentăm cu multă greutate, şi căreia îi acordăm foarte puţină atenţie. Sunt dovedite atât cauze derivate din legăturile elemenelor unei astfel de stări, cât şi efecte. Dar, mai ales sunt dovedite şi puse în evidenţă legăturile cu realitatea reprezentabilă, cea care se subiectivează şi are substanţialitate. Vorbim despre încercarea unei gândiri de a dovedi că materia evoluează după reguli pe care le ignorăm cu încăpăţânare. Din păcate, pentru occidentali, atitudinea învăţaţilor orientali a fost multă vreme desconsiderată, iar, mai apoi, privită ca o sumă de practici exotice ce ţin mai mult de  magie decât de ştiinţă. Chiar şi în zilele noastre, când ştiinţele încep să pătrundă în zone  intime ale unor astfel de relaţii, atitudinea se schimbă lent şi cu suficientă teamă. Asta şi explică de ce teoria lui Sheldrake a fost primită cu  ostilitate. Tendinţa lumii ştiinţifice occidentale rămâne tributară nevoii de a separa starea vizibilă a materiei de cea inefabilă. O tendinţă pe care a legiferat-o, Paracelsus prin separarea chimiei din alchimie; şi chiar dacă  a fost mereu convins că „sufletul Universullui” se divide în sipritele  tuturor lucrurilor, ceea ce face  să existe o mecanică a cauzei şi a efectului, care este baza tuturor fenomenelor, nu s-a putut împiedica de la tentaţia separării „vizibilului” de „nevizibil”, cu alte cuvinte să creadă că materia este o entitate existentă în afara spiritului; o entitate care are reguli particulare pe care spiritul le supraveghează dar nu le influenţează. Asta, de fapt, ar fi diferenţa esenţială, între concepţia despre materie a orientalilor faţă de occidentali. Diferenţă din care au pornit confuzii care ne-au îndepărtat de înţelesuri fundamentale despre ceea ce definim în mod generic Univers. Şi, în egală măsură, ne-au împins să orientăm ştiinţele spe anume metode, de care adesea nu suntem convinşi că sunt cele mai viabile (Iar uneori, se dovedesc a nici nu fi.)

Repercursiunea cea mai adâncă a unei astfel de stări de fapt se produce asupra contemporaneităţii, care – pe măsură ce adâncim parcurusul în astfel de temeiuri – suferă tot mai profund în urma segregării. Contemporaneitatea, în mod normal, ar trebui să se definească printr-o coeziune a sistemelor de gândire. Fie că suntem în inima unei comunităţi a spiritualităţii, ori într-un cătun izolat dintr-o margine de lume, unda de formă menţine esenţe ce evoluează conform forţei acesteia. Vorbim de o contemporaneitatea, se comportă ca o contemporaneitate, şi totuşi – la o privire mai atentă – vom vedea că sunt adânci segregări. Au rolul lor aceste segregări, dar se pare că dezvoltă şi tendinţe ce devin periculoase. Cel puţin, în aceste vremuri sunt multe astfel de tendinţe în mişcare, unele se topesc, altele abia se iniţiază, dar sunt destule care impun condiţia unei mentalităţi dominante. Mecanismul, în întregul, său nu este deloc nou, toată istoria noastră s-a bazat pe o astfel de mecanică, doar că organicitatea s-a prăbuşit. Asistăm la apariţia unor „insule” care caută să conserve anumite tendinţe. Societatea, fie pe verticala ei, fie pe orizontală, caută să creeze „lumi” ce pot întreţine mecanici conforme cu o anume mentalitate. Legăturile derivate din astfel „lumi” sunt doar în aparenţă atribute ale contemporaneităţii. Ele funcţionează, mai degrabă ca nişte paraziţi şi sfârşesc prin a rupe o nouă formaţiune care nu mai izbuteşte să se orienteze în ansamblul contemporaneităţii, dar nici viitorul formaţiunii nu este sigur, pentru că, lipsită de resursele contemporaneităţi, formaţiunea se zbate teribil pentru a putea păstra o identitate, ce nu pare de fel importantă pentru restul orizontului, ba de cele mai multe ori, dimpotrivă. Starea de fapt de care vorbesc facilitează apariţia şi întărirea unor convingeri care se bazează pe existenţa în sine a unei formaţiuni sau a alteia. Ne preocupăm tot mai puţin de generalitatea unor reguli care fac să funcţioneze un întreg, de parcă acestea nu ar mai exista dacă noi ne impunem să nu le mai recunoaştem. O astfel de orbire are ca rezultat doar trunchierea cunoaşterii şi îndepărtarea de generalitate. Or, un raport particular-general face parte activă din modul în care evoluează cunoaşterea. Un raport între particular şi o falsă generalitatea, desigur că va iniţia căi spre impunerea unor false premise. Dincolo de toate limitele şi „naivităţile” modului de gândire arhaic, important rămâne efortul de a atinge o generalitate cât mai cuprinzătoare. Epitetele, atributele sau caracterizările cu care tratăm metodele, tehnicile sau vechile instrumente, nu par a fi atât de sigure pe cât ne place nouă să credem şi, cu siguranţă, mereu ne scapă câte ceva, şi asta, poate tocmai din cauza acestei pierderi de contact cu o generalitate firească, caracteristică Universului. Se pare că, nici măcar axiomatica creată în lungul timpului nu mai poate face faţă unei astfel de situaţii, şi că trebuie să ne îndreptăm spre o modificare sunbstanţială a felului în care gândim. Cu singuranţă, situaţia în sine este cu mult mai complicată şi părerile unuia care scrie eseuri căutând conexiuni teoretice în realitate sunt mai mult decât relative. Nu am avut niciodată pretenţia ca spusele mele să fie luate drept adevăruri şi să fie folosite ca atare. Mă străduiesc doar să semnalez câ există unele semne, ceea ce presupune că – în spatele lor – se află o realitate către care ar trebui să ne raportăm. Mai precis, să ne raportăm căutând să o integrăm în ansamblul lumii la care avem acces. Fiecare dintre noi reprezintă o particularitate şi fiecare particularitate este specifică în limitele sale. E necesar să ai calităţi speciale pentru a putea să iniţiezi raporturi cu generalitatea. Sunt puţini astfel de oameni, şi cred că doar ei au o oarecare atitudine ceva mai intimă faţă de o contemporaneitate. Noi, ceilalţi folosim termenul doar ca pe un concept necesar comunicării.